Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikiama nemokama ir konfidenciali pagalba

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad 2024 metais visoje Lietuvoje akredituotą pagalbą nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 23 pagalbos tarnybos. Pagalbą turi teisę gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos, bei asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Pagalbos galima kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Plačiau

EKOLOGINIS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS LIETUVOS IR LATVIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

              2023-2024 m. Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvitis“ (Viršuliškių g. 9, Vilnius, Lietuva) kartu su partneriais iš Latvijos Aknistės lopšeliu – darželiu „Bitite“ (Skolas 16a, Aknīste, Latvija) įgyvendino Nord Plus Junior projektą „Ecological inclusive education across cultures: parents, teachers, educational support specialists and children“ (Ekologinis įtraukusis ugdymas skirtingose kultūrose: tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos vaikui specialistai, vaikai). Šio projekto metu buvo organizuoti 3 vizitai, iš kurių du į Aknistės lopšelį – darželį „Bitite“ ir vienas kai partneriai iš Latvijos atvyko į Vilniaus lopšelį – darželį „Žilvitis“. Bendradarbiavimas tarp abiejų įstaigų prisidėjo stiprinant ekologinio įtraukiojo ugdymo veiklų kokybę, sumaniomis edukacinėmis metodikomis. Taip pat buvo organizuota Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė – praktinė konferencija „Ekologinis įtraukusis ugdymas skirtingose kultūrose“. Ši konferencija buvo baigiamoji Nord Plus projekto dalis.

                  Konferenciją inicijavo ir organizavo Vilniaus lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė Inga Bielinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Gustienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramutė Mikšėnaitė – Umbrasienė, logopedė metodininkė Eglė Raišuotienė, specialioji pedagogė Viktorija Svorobovič, socialinė pedagogė Sigita Burvytė, Aknistės lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorė Indra Cepurite direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Pudane kartu su mokytojų komanda.

Taip pat buvo sukurtas ir išleistas gerųjų patirčių pasidalinimo leidinys, kuriame sukauptos visos projektinės veiklos, atskleista šveitimo pagalbos specialistų svarba įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

Projektas savo veiklomis atliepė abiejų šalių poreikį, stiprinti savo bendruomenės narius ekologinio įtraukiojo raštingumo srityje. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas pasiekia ypatingi vaikai, kurių integracijai į grupės bendruomenę reikalingi papildomi resursai tiek mokytojų, tiek švietimo pagalbos specialistų.

              Lietuvos Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvitis“ savo komandoje turi šiuos švietimo pagalbos specialistus: socialinį pedagogą, specialiųjų pedagogą ir logopedą bei neformalaus ugdymo mokytojus: meninio ugdymo pedagogą ir fizinio lavinimo mokytoją. Grupėje su vaikais dirbantys mokytojai nuolat gilina savo kompetencijas ekologinio įtraukiojo ugdymo tema ir inicijuoja sumanios edukacijos veiklas visiems grupės vaikams siekiant padėti jiems mokytis sugyventi tarpusavyje. Mokytojai gauna reikiamą švietimo pagalbos specialistų paramą, kad ypatingų vaikų integracija būtų kuo sklandesnė į bendrojo ugdymo grupę. Ugdymo įstaigos socialinis pedagogas nuolat prevenciškai dirba su tėvais, veda seminarus šiomis temomis visiems darželio tėvams bei teikia individualias ar grupines konsultacijas sprendžiant iškilusius vaikų ugdymosi sunkumus. Svečiams iš Latvijos buvo prasminga dalyvauti Vilniaus lopšelio – darželio „Žilvitis“ veiklose, kurias vedė tiek mokytojai, tiek švietimo pagalbos specialistai. Įgytos patirtys padėjo partneriams rasti idėjų, kurias jie parsivežė į savo įstaigą ir tai pradėjo įgyvendinti.

                   Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvitis“ yra Vilniaus mieste, šalia yra parkelis, o Latvijos Aknistės lopšeliu – darželiu „Bitutė“ yra mažoje kaimiškoje vietovėje, natūralios gamtos apsuptyje. Darželio lokalios vietovės išskirtinumas ir natūralios gamtos aplinka yra didelis privalumas stiprinant vaikų ekologinį raštingumą įtraukiojo ugdymo sąlygomis. Vaikai vaikštinėdami po vietines apylinkes gali tyrinėti gamtą, ją stebėdami ir mokydamiesi tausoti, o ne tik vartoti jos gėrybes bei plėsti savo žodynėlį. Pvz. eidami pro griovį, kuris buvo pilnas vandens, jie sulaukia mokytojos klausimo – kas čia? Vaikų atsakymai buvo patys įvairiausi, pradedant jūra ir baigiant bala. Mokytoja turėjo progos įvardinti, kad tai griovys pilnas vandens. Vaikai žygio metu turi galimybę pailsėti, sukrimsti priešpiečius, pasiklabėti apie tai kaip jaučiais žygio metu ir kaip sekėsi vieni kitiems padėti tyrinėjant gamtą. Šioje įstaigoje mokytojai atlieka švietimo pagalbos specialistų funkcijas, nes įstaiga neturi šių specialistų. Prie įtraukiojo ugdymo sklandaus organizavimo prisideda neformalaus ugdymo mokytojai: meninio ugdymo ir fizinio lavinimo pedagogai. Ugdymo įstaigoje vaikų ir mokytojų tarpusavio ryšys padeda sklandžiai organizuoti vaikų įtrauktį.

                    Pasikeitimas patirtimis buvo naudingas abiem įstaigoms. Kiekviena iš jų rado naujų idėjų, savitų prieigų prie vaikų edukacijos, originalių metodų bei galėjo keistis savo patirtimis tarpusavyje. Pedagogai pabrėžė, kad dalinimasis viena didžiausių ir tiesioginę naudą nešančių projekto verčių. Konferencijos pagrindinis tikslas buvo pasidalinti gerosiomis ugdymo įstaigų patirtimis įgyvendinant ekologinį įtraukųjį ugdymą Lietuvos ir Latvijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Konferencijos metu vyravo draugiška ir palaikanti atmosfera dalinantis gerąja patirtimi apie ekologinio įtraukiojo ugdymo organizavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Tai praturtino tiek projekto dalyvius, tiek konferencijos svečius. Projekto metu ugdymo įstaigų pedagogai ir šveitimo pagalbos specialistai išryškino savo autentinį tapatumą, kuriuo pasidalino konferencijoje pristatydami metodines – praktines vaikų ekologinės kultūros ir įtraukties stiprinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose metodikas kasdieninėse veiklose.

                     Projektas savo veiklomis prisidėjo prie pokytį kuriančios kultūros formavimosi įstaigose. Tuo galėjome įsitikinti stebėdami konferenciją virtualioje erdvėje, kur buvo dalinamasi inovatyviomis priemonėmis, būdais ir metodais, kuriant tarpusavio partnerystę.

                     Šis projektas turėtų būti tęstinis stiprinant tarpusavio partnerystę ekologinio įtraukiojo ugdymo tematika.

                     Vilniaus lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė, Inga Bielinienė, pavaduotoja ugdymui Ramunė Gustienė ir socialinė pedagogė Sigita Burvytė.

435453299_2854383571376871_3021252116629113975_n

434941228_291764530642244_7816235401152140157_n

434734452_710260231051736_3989134446068024356_n

435397786_3671280303188845_7999882305867746248_n

434775741_1897269904060819_353563824552686201_n

438115903_1599273384167550_8389639638248250106_n

436679910_813820100609704_8638435880432777988_n

438154313_967386771622752_1853222512039152304_n

438204608_1418314942387018_4615959232704100632_n

438158401_247678238429840_6655870109409309425_n

438245530_1639823753224273_6473551788534060844_n

438245594_1147658583254278_5603002120596592683_n

FESTIVALIS “ŠVĘSKIME VAIKYSTĘ”

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvitis” ,,Kregždžiukų” ir ,,Žiogelių” grupių komandos dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žilvinėlis” organizuotame festivalyje „ŠVĘSKIME VAIKYSTĘ“, skirto vaiko dienai paminėti. 

photocollage_1715958973264

photocollage_1715959285438

photocollage_1715959700802

1 2 3 44